جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
نظرسنجی

فرم نظر سنجی پزشکان
1- تنوع و تعداد آزمایشهایی که آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهرادانجام می دهد را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2- میزان همخوانی نتایج آزمایشگاه ، با علائم بالینی بیمار خود را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3- سرعت جوابدهی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4- دسترسی جنابعالی به مسئول فنی و یا سوپروایزر آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد و نحوه پاسخگوئی آنان را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5- پاسخگوئی آزمایشگاه بهراد در ارتباط با بیماران اورژانس خود را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
لطفاً پیشنهادات خود را در رابطه با پارامترهای جدید،جهت نیل به تشخیص سریع و صحیح ؛ از طریق لینک "تماس با ما "(در صفحه اصلی سایت) در اختیار ما قرار دهید.