جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
راهنمای انجام تست نوار اسکاچ

راهنماي تهيه نمونه چسب اسكاچ

لطفاً قبل از انجام نمونه گيري موارد زيررا مطالعه فرمائید :

 يك عدد لام شيشه اي تميز داراي برچسب مشخصات از بخش نمونه گيري تحويل بگيريد

با توجه به اينكه اين آزمايش با هدف تشخيص عفونت ناشي از كرم سنجاقي (كرمك) بوسيله مشاهده تخم آن درزيرميكروسكوپ

صورت مي گيرد و ازآنجائيكه اين كرم شب هنگام درنواحي اطراف مقعد تخم ريزي مي كند. نمونه گيري راصبح وقبل از رفتن به

توالت يا حمام كردن انجام دهید.

دست هاي خود رابا آب وصابون بشوئيد.

يك قطعه نوار چسب اسكا چ به طول 10 سانتي متربريده ودوطرف آن را باانگشتان خود بگيريد

بيماررابرروي شكم خوابانده وبااستفاده از كمك فردديگر چسب رابطور كامل برروي چين هاي مخاط

اطراف مقعد چسبانده وسپس جدا كنيدعمل فوق را مكرراً دردورتادور چين مخاطي مقعد انجام دهيد

درآخر چسب رابرروي لام شيشه اي چسبانده وبه آزمايشگاه تحويل دهيد.

 

 " توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت نتیجه آزمایش خواهد شد ".