جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته

 راهنماي جمع آوري ادرار 24 ساعته

  لطفاً قبل از انجام نمونه گيري موارد زيررا مطالعه فرمائيد:

  مشخصات ثبت شده برروي برچسب ظرف نمونه گيري را كنترل نمائيد تا صحيح باشد

  روزي راجهت جمع آوري ادرار 24 ساعته انتخاب فرمائيدكه حتی الامكان در منزل يا جاي ثابتي باشيد واز 

  فعاليت هاي فيزيكي شديد ( دويدن، استرس، محروميت از غذا، ورزش هاي سنگين و...) خودداري نمائيد.

  خوردن وآشاميدن خود رادر شرايط متعادل نگهداريد ،يعني از چندروز قبل از غذاي معمول وآب به 

 اندازه كافي استفاده نمائيد. ادرار رادرظرفي كه آزمايشگاه در اختيار شما مي گذارد، جمع آوري

  نمائيد.اگر مايع يا پودري درون ظرف جمع آوري ادرار 24 ساعته ريخته شده ،آن را دور نريزيد.

  روزي را كه به عنوان روز جمع آوري ادرار 24 ساعته انتخاب مي كنيداز يك مبدا زماني مثلاً 8 صبح شروع 

  نمائيد كه ابتدا ادرار خودرا كاملاً بيرون تخليه كرده واز آن لحظه جمع آوري ادرار درون ظرف را شروع

  نمائيدوتا 24 ساعت بعد، يعني 8 صبح روز بعد تمام ادرار را درون ظرفي كه در اختيارتان قرار داده

  شده است خالي كنيد،لازم است ظرف ادرار 24 ساعته در زمان جمع آوري در محل تاريك و خنك

 نگهداري شود ودر اسرع وقت به آزمايشگاه منتقل گردد.

 لازم به ذكر است كه قطع دارو ويا تداوم مصرف هر دارويي در تهيه نمونه 24 ساعته حتما"بايد با نظر 

پزشک معالج" صورت گيرد.

توجه شما به نكات يادشده باعث افزايش صحت ودقت نتیجه آزمايش خواهدشد.