جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات



 
نظرسنجی

فرم نظر سنجی مراجعین
1- فضای عمومی آزمایشگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2- نحوه برخورد کارکنان پذیرش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3- نحوه برخورد کارکنان نمونه گیری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4- نظافت آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5-طریقه دریافت شرح حال و اطلاعات پزشکی در زمان پذیرش راچگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6-طریقه محاسبه وجوه و تسویه حساب مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7-تفهیم مواردی که می بایست رعایت شود در زمان نمونه‌گیری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8-فضای نمونه‌گیری و کیفیت و امکانات دستشوئی‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8- آماده بودن جواب و عدم معطلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9-حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات و ارائه مشاوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10 - نحوه آشنائی شما با آزمایشگاه چگونه بوده؟
نزدیکی به محل سکونت
تصادفی
توصیه دوستان و آشنایان
توصیه پزشک معالج
لطفاً در راستای ارتقاء سطح خدمات ، پیشنهادات و انتفادات خود را از طریق قسمت تماس با ما(صفحه اصلی ) ارسال نمائید.