جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m
نوع نمونه
Serum /Plasma (EDTA)ترجیحا
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
Lamotregin-HPLC