جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

کد آزمایش
134
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2h
نوع نمونه
Plasma(Serum.Citrate)
حجم نمونه
1.8
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
فوری+زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
SC-1:9
نام روش اندازه گیری
Immunometric
نام های مشابه
دي دايمر