جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
6h
نوع نمونه
Serum Plasma,Urine,bile
حجم نمونه
 1 drop
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
فوري
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
شرایط استریل
نام های مشابه
الكتروفورز ليپوپروتئين ها