جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2m
نوع نمونه
Serum - Plasma(EDTA ) ترجیحا
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
نام های مشابه
ديجوكسين