جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
اطلاعات بالینی
http://www.saadatilab.com/Management/Tests/TestsEdit.aspx
نوع نمونه
Plasma(SC)
حجم نمونه
Whole Blood(1.8+0.2SC)
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1:9 SC
نام روش اندازه گیری
CLOTTING
نام های مشابه
لوپوس آنتي كوآگولانت