جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

کد آزمایش
62
نوع نمونه
Urine/Serum/Plasma(H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
مورد استفاده

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
Zn=Zinc- روی